تعرفه بسته های هویت بصری

پکیج طراحی و اجرای نشانه (لوگو)
50% درصد تخفیف
50% مبلغ کل، همزمان با امضا و مبادله‌ی قرارداد.
30% مبلغ کل قرارداد، پس از تایید نهایی طرح‌های اولیه‌ی موضوع قرارداد.
20% مبلغ کل، همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

تومان 10,000,000

پکیج بازسازی نشانه (لوگو)
50% درصد تخفیف
50% مبلغ کل، همزمان با امضا و مبادله‌ی قرارداد.
30% مبلغ کل قرارداد، پس از تایید نهایی طرح‌های اولیه‌ی موضوع قرارداد.
20% مبلغ کل، همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

5,000,000 تومان

پکیج پوستر
50% درصد تخفیف
50% مبلغ کل، همزمان با امضا و مبادله‌ی قرارداد.
30% مبلغ کل قرارداد، پس از تایید نهایی طرح‌های اولیه‌ی موضوع قرارداد.
20% مبلغ کل، همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

تومان 6,000,000

پکیج طراحی بسته‌بندی برای یک نوع محصول
50% درصد تخفیف
50% مبلغ کل، همزمان با امضا و مبادله‌ی قرارداد.
30% مبلغ کل قرارداد، پس از تایید نهایی طرح‌های اولیه‌ی موضوع قرارداد.
20% مبلغ کل، همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

تومان 5,000,000

پکیج طراحی بسته‌بندی برای تمام محصولات
50% درصد تخفیف
50% مبلغ کل، همزمان با امضا و مبادله‌ی قرارداد.
30% مبلغ کل قرارداد، پس از تایید نهایی طرح‌های اولیه‌ی موضوع قرارداد.
20% مبلغ کل، همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

تومان 8,000,000

پکیج کاتالوگ و بروشور
50% درصد تخفیف
50% مبلغ کل، همزمان با امضا و مبادله‌ی قرارداد.
30% مبلغ کل قرارداد، پس از تایید نهایی طرح‌های اولیه‌ی موضوع قرارداد.
20% مبلغ کل، همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

تومان 8,500,000

تعرفه سایر موارد